Ελληνογερμανική Αγωγή

Η Ελληνογερμανική Αγωγή (Ε.Α.) είναι ένα από τα πιο καινοτόμα σχολεία στην Ευρώπη που φιλοξενεί κάθε χρόνο περισσότερους από 2000 μαθητές (ηλικίας 5 έως 18 ετών) και απασχολεί πάνω από 250 καθηγητές σε διαφορετικούς κλάδους. Ιδρύθηκε το 1995, με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της E.A. να λειτουργεί ως διεπαφή μεταξύ της παιδαγωγικής έρευνας, της τεχνολογικής καινοτομίας και της σχολικής κοινότητας. Επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη της παιδαγωγικής και τεχνολογικής καινοτομίας στην εκπαιδευτική πρακτική. Η E.A. έχει ένα πολύ ισχυρό όραμα που δημιουργεί ενδιαφέρον και πλούσια ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στους τομείς της Επαγωγικής Μάθησης βασισμένης στην Επιστημονική Εκπαίδευση (Inquiry Based Science Education), της Μάθησης με Βάση το Έργο (Project Based Learning) και της εκπαίδευσης STEM σε συνδυασμό με ψηφιακά, διαδυκτιακά περιβάλλοντα μάθησης και εργαλεία. Η E.A. έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με ακαδημαϊκούς, βιομηχανικούς και πολιτικούς εταίρους. Η E.A. θα αξιοποιήσει αυτό το δίκτυο για την ευρεία και στοχοθετημένη διάδοση των εννοιών και των αποτελεσμάτων του έργου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η E.A. είναι ένα θεσμικό μέλος του δικτύου EDEN (European Distance Education Network – Ευρωπαϊκό δίκτυο εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης), του δικτύου STEDE (Science Teacher Education Development in Europe – Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Επιστημόνων στην Ευρώπη), του δικτύου ECSITE (European Network of Science Centres and Museums – Ευρωπαϊκό Δικτύο Μουσείων και Επιστημονικών Κέντρων) και του δικτύου ΜΙΝΤ (German Excellence Network of STEM Schools – Γερμανικό Δίκτυο Αριστείας των Σχολών STEM).