Μεθοδολογικές προσεγγίσεις εκμάθησης για την ευαισθητοποίηση των παιδιών Δημοτικού σχολείου σχετικά με τις φυσικές καταστροφές και την ετοιμότητά τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Τεκμηρίωση μαθησιακών αναγκών και υφιστάμενων εκπαιδευτικών πρακτικών σχετικά με φυσικές καταστροφές και προσδιορισμός των σημερινών τάσεων σε ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας (serious game), για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ηλεκτρονικό παιχνίδι μάθησης και επικοινωνίας (Serious game) για την ευαισθητοποίηση των παιδιών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις φυσικές καταστροφές και την ετοιμότητά τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι μάθησης και επικοινωνίας (serious game), με στόχο την εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες όπως υποκατηγορίες παιχνιδιών και παζλ που αφορούν τις φυσικές καταστροφές και την ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Υλικό υποστήριξης εκπαιδευτών

Ένας οδηγός για τους εκπαιδευτικούς, σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των μεθοδολογιών και εργαλείων μάθησης που προτείνονται από το πρόγραμμα στις εκπαιδευτικές και μαθησιακές τους πρακτικές.

Οδηγός χρήστη: EN/EL/ES/PT

Φύλλα μάθησης και δραστηριότητες: EN/EL/ES/PT

Εδώ μπορείτε να βρείτε το επεξηγηματικό βίντεο του παιχνιδιού!

Newsletters

1ο Newsletter: EN/EL/ES/PT

2ο Newsletter: EN/EL/ES/PT

 

Press Releases

1ο Press Release: EN/ES/EL/PT